tip2 การซูม/เลื่อนซ้ายขวา

เทคนิคการซูมและเลื่อนฉากซ้ายขวา จะใช้เวลาที่เราต้องการซูมเข้าใกล้วัตถุเหมือนการซูมกล้องและสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ มีหลักการง่ายๆ ดังนี้
1 วาดซิมโบลฉากที่ต้องการ
2. นำมาวางบนStage และขยายหรือเลื่อนซ้ายขวา
*** หมายเหตุการซูมอาจจะมองไม่เห็นขอบฉากควรวาดขอบเพื่อให้สามารถเห็นขอบฉากเพิ่มเข้าไป 1 เลเยอร์

ขั้นตอนการทำ
1. วาดซิมโบลฉากขึ้น 1 ชิ้น (วาดฉากให้ใหญ่กว่าฉาก)

2. เพิ่มเลเยอร ์ที่ 2 ไว้ด้านบนของเลเยอร์ฉาก และวาดเส้นกรอบตามขอบของฉาก

3
. แทรกเฟรมกรอบเส้นแดง(layer2)คลิกขาว Inserframe ที่เฟรม 100
4.  แทรกคีย์เฟรมตึก (layer1)คลิกขาว Inser Keyframe ที่เฟรม 100
จะได้ดังรูป

5. คลิกขวาที่ระหว่างเฟรม 1 ถึง 100 เลือก Create motion tween

6. คลิกขวาที่ระหว่างเฟรม 1 ถึง 100 เลือก insert Keyframe ลากซ้ายขวา หรือ ขยายย่อตามความชอบใจ
ขนาดของตึกในเฟรมที่ 1

เฟรมที่ 40 เลื่อนตึกไปทางซ้ายเล็กน้อย (เป็นการแพนไปทางซ้าย)

เฟรมที่ 100 ขยายตึกให้ใหญ่ขึ้น (เป็นการซูม)

กด Ctrl + Enter จะได้ดังรูป


คลิกดูตัวอย่าง swf panzoom

Comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass