12 ภาพเคลื่อนไหวแบบ MotionTween

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tweening

ภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ซึ่งโปรแกรมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงระหว่างเฟรมให้โดยอัตโนมัติซึ่งคุณสมบัตินี้เองที่ทำให้การสร้างภาพ เคลื่อนไหวแบบ Motion Tween มีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่าการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame เหมาะสำหรับภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการความต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น ภาพดวงอาทิตย์กำลังตกดิน ภาพกังหันกำลังหมุน ภาพเครื่องบินกำลังบินขึ้น ภาพรถยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่ หรือภาพก้อนเมฆที่ลอยอยู่เป็นต้น
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tweening มี2 ชนิดคือ
1. Motion Tween เป็นการเคลื่อนไหวที่มีการกำหนดการเคลื่อนที่ หมุน ย่อ หรือขยายให้กับวัตถุเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้มากที่สุด และโปรแกรมจะกำหนดรูปแบบชนิดนี้เป็นค่าเริ่มต้นของการสร้างภาพเคลื่อนไหวทุกครั้ง โดยโปรแกรมจะสร้างภาพเคลื่อนไหวและเส้นทางการเคลื่อนไหวให้เองโดยอัตโนมัติวัตถุที่นำมาสร้างจะเป็นวัตถุประเภทใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่วาดขึ้นเอง ข้อความ
ซิมโบล หรือวัตถุที่ถูกรวมกลุ่ม โดยหลังจากสร้างภาพเคลื่อนไหวแล้วโปรแกรมจะแปลงวัตถุเหล่านั้นให้เป็นซิมโบลประเภทกราฟิกชื่อ Tween1 Tween 2 …… ตามลำดับ
2. Shape Tween เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของวัตถุจากรูปทรงหนึ่งไปเป็นอีกรูปทรงหนึ่งหรือเปลี่ยนจากวัตถุหนึ่งไปเป็นอีกวัตถุหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากแบบ Motion คือ Motion จะเกิดการเคลื่อนไหวของวัตถุเพียงชิ้นเดียว แต่แบบ Shape จะเกิดการเคลื่อนไหวโดยใช้วัตถุ2 ชิ้น ซึ่งเหมาะสำหรับภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบหนึ่งไปเป็นแบบอื่นอย่างสิ้นเชิง เช่นเปลี่ยนจากคน
เป็นหุ่นยนต์ จากกางเกงเป็นกระโปรง จากดวงอาทิตย์เป็นดวงจันทร์ เป็นต้น
องค์ประกอบของการสร้างภาพเคลื่อนไหว
- Scene หรือ ฉาก ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) หรือภาพยนตร์(Movie) Scene หรือฉากเป็นส่วนสำคัญในการทำงาน ภาพยนตร์1เรื่อง อาจมีหลายตอนหรือ หลายฉาก โดยแต่ละฉากจะแสดงข้อมูลแยกกันไปภาพเคลื่อนไหว (Animation) ใน Flash อาจจะต้องมีการแบ่งภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่สร้างขึ้นออกเป็นตอน ๆ หรือ เป็นฉาก ๆ เพื่อสะดวกควบคุมการทำงาน ภาพเคลื่อนไหวในแต่ละฉากนั้น อาจจะมีข้อมูลหลาย Layer แตกต่างกันไปตามข้อมูลแต่ละฉาก
- Timeline คือ เครื่องมือหนึ่งของ Flash ที่ช่วยในการกำกับเวลาในการแสดงของภาพเคลื่อนไหว โดยมีPlayhead เป็นตัววิ่งผ่านแต่ละ Frame ใน Timeline เพื่อแสดงภาพหรือ Animation ที่ใส่ไว้ใน Frame นั้นๆ
- Playhead คือ เครื่องมือที่ใช้ในการแสดงวัตถุต่าง ๆ ใน Frame นั้นทำหน้าที่คล้ายหัวอ่านเครื่องวีดีโอเทปที่วิ่งบน Timeline มีลักษณะเป็นเส้นสีแดงวิ่งผ่านแต่ละFrame เพื่อแสดงวัตถุที่อยู่ใน Frame นั้นออกมาบน Stage PlayHead จะทำงานสัมพันธ์กับเวลาและแสดงภาพออกมาบน Stage อย่างรวดเร็วทำให้ดูเหมือนเกิดภาพเคลื่อนไหวขึ้น

- Frame มีลักษณะเป็นช่องเล็กที่เรียงกันเป็นแถวยาว ทำหน้าที่บรรจุภาพและเสียงที่จัดวางบน Stage เราจึงต้องจัดเรียงเรื่องราวบน Frame เพื่อแสดงออกเป็น Flashmovie โดยแต่ละ Frame จะถูกแสดงเมื่อมีการวิ่งผ่านของ Playhead

- Keyframe คือ เฟรมที่มีวัตถุหรือเฟรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถสังเกตได้โดยจะมีจุดใน Frame ดังรูปนี้

หรือมีจุดที่จุดเริ่มต้นของ Frame การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) เราจะต้องกำหนดคีย์เฟรม (Keyframe) ในตำแหน่งต่าง ๆ และกำหนดรายละเอียดของแต่ละคีย์เฟรม (Keyframe) ได้อย่างเหมาะสม
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ได้จึงจะมีผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ

Comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass