03 เริ่มต้นวาดภาพ

บทที่ 1 การใช้เครื่องมือในการวาดภาพและใช้สี

ในการสร้างผลงานด้วยโปรแกรม Flash 8 เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้องและถูกวิธี เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับการทำงาน และให้ได้ผลงานที่ตรงความต้องการ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการสร้างสรรค์ผลงาน การใช้สีก็มีความจำเป็น ซึ่งสีจะเป็นตัวทำให้ผลงานมีจุดเด่นและสะดุดตามากขึ้นภาพกราฟิกในโปรแกรม Flash 8
ภาพกราฟิกที่สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปทรงใด เช่น เส้น, รูปทรงสี่เหลี่ยม, ทรงกลม หรือทรงหลายเหลี่ยม เป็นต้น โดยแต่ละรูปทรงจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้
Stoke เป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะเป็นลายเส้น เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหยัก หรืออาจเป็นเส้นที่ล้อมรูปทรงอยู่
Fill เป็น ส่วนของพื้นรูปทรงที่อาจอยู่ภายในเส้นขอบ หรือไม่มีเส้นขอบก็ได้ โดยสามารถกำหนดสีและลวดลายต่าง ๆ ได้
ประเภทของกราฟิก
ภาพแบบเวกเตอร์ (Vector)
ภาพชนิดนี้ เป็นภาพที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยทำไม่เกิดปัญหารอยแตกหรือรอยหยิกเมื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น คุณภาพของภาพไม่เสียทำให้ภาพได้ความคมชัดเหมือนเดิม นอกจากนี้ไฟล์ที่ได้ยังมีขนาดเล็ก แก้ไขได้ง่าย เหมาะสำหรับนำไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว
ภาพแบบบิทแมพ (Bitmap)
ภาพแบบิบทแมพ เกิดจากการเอาจุดสีหรือเม็ดสีที่เราเรียกว่าพิกเซล(Pixel) มาเรียงกันเป็ตารางสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายการปูกระเบื้อง ซึ่งกระเบื้องแต่ละแผ่นจะแทนเม็ดสี แต่ละพิกเซลนั่นเอง ขนาดของภาพจะมีความกว้างยาวและจำนวนพิกเซลคงที่ เพราะฉะนั้นความสวยงามของภาพจึงขึ้นอยู่ความละเอียดหรือจำนวนพิกเซล ยิ่งมีความละเอียดมากภาพยิ่งสวยงาม เมื่อมีการขยายภาพคุณภาพของภาพจะลดลง โดยจะมองเห็นภาพเป็นสี่เหลี่ยมที่เกิดจากจุดพิกเซลขยายตัวอย่างชัดเจน

กำหนดรูปแบบการวาด
การวาดภาพกราฟิกใน Flash มี2 รูปแบบ ดังนี้
การวาดแบบ Object Drawing
1. รูปทรงที่ได้จากการวาดแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกัน
2. เมื่อนำมาวางซ้อนกันก็ไม่มีผลทำให้ออบเจ็คอื่นหรือตัวเองเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะวาด
รูปทรงแบบนี้ให้คลิกเลือก Object Drawing ก่อน
3. หลังจากวาดรูปทรงแบบนี้แล้วจะมีกรอบสีฟ้าล้อมรอบวัตถุ(Object)

การวาดแบบ Merge Drawing
1. รูปทรงที่วาดจะมีผลกระทบต่อรูปทรงอื่น
2. เมื่อนำมาวางซ้อนกันจะมีผลกับรูปทรงอื่นหรือรูปทรงตัวเองแปรเปลี่ยนไป
3. การวาดรูปทรงแบบนี้ต้องคลิกยกเลิกปุ่ม Object Drawing

ส่วนประกอบของรูปวาด

รูปตัวการ์ตูนที่สร้างจากการวาดมักจะเรียกว่า “รูปลายเส้น” จะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ
พื้นรูป (Fill) เป็นส่วนประกอบที่อยู่ภายในรูปลายเส้นซึ่งสามารถจะกำหนดให้มีสีพื้น (Fill color) หรือไม่ให้มีสีพื้น (No color) ก็ได้ ในการลงสีพื้นสามารถเลือกได้ว่าจะลงแบบใด ระหว่างสีทึบ , ไล่โทนสี และการนำภาพบิตแมพมาเป็นสีพื้น
เส้น (Stroke) เป็นส่วนกรอบของรูปภาพ ที่มีหลากหลายลักษณะ ทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น รูปสี่ เหลี่ยม วงกลม วงรีและอื่น ๆ เราสามารถปรับแต่งเส้นได้เช่นเดียวกับพื้นรูป เช่น สี ความหนา และลวดลายบนเส้น
ตามปกติพื้นรูปและเส้นจะแยกกันคนละส่วนอิสระต่อกัน ทำให้สามารถวาดรูปที่มีแต่พื้นรูปไม่มีเส้นหรือวาดรูปที่มีแต่เส้นไม่มีพื้นรูปก็ได้ รวมทั้งสามารถที่จะแยกเส้นออกจากพื้นรูป เพื่อนำมาตกแต่งแก้ไขใหม่ได้


รูปดาวที่ประกอบด้วยพื้นรูปและเส้น
 
รูปดาวเมื่อแยกเส้นออกจากพื้นรูป

แบบฝึกหัด

การวาดภาพด้วยรูปทรงเลขาคณิต

Comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass