01 แนะนำโปรแกรม Flash

แนะนำโปรแกรม Flash CS3
เปิดโปรแกรมทำได้หลายวิธี เช่น คลิกที่ start >all programs > FlashCS
CS
หรือดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน   ก็ได้

หน้าจอแรกของ Flash CS3

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Flash CS ประกอบด้วย

Flash มีหน้าต่างการทำงานลักษณะเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ ที่ทำงานบน Windows ดังนี้

 • Title Bar แสดงปุ่มควบคุมหลัก (Control Menu), ชื่อโปรแกรม และปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
 • Menu Bar แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม
 • Toolbox แสดงปุ่มเครื่องมือเกี่ยวกับการวาดภาพ สร้างภาพ
 • Timeline หน้าต่างแสดงเส้นควบคุมเวลาสำหรับการนำเสนอผลงาน ประกอบด้วยส่วนทำงานเกี่ยวกับ Layer และ Timeline
  Timeline   คือ ส่วนที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

  1. Layer เปรียบเสมือนแผ่นใสที่วาดภาพได้ หรือวางอ็อบเจ็กต์ลง เมื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวต่างๆ Layer แต่ละแผ่นจะแยกอิสระต่ออกัน สามารถเปลี่ยนตำแหน่งซ้อนทับกันได้
  2. Timeline เป็นส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของภาพวาดต่างๆ ภายในจะประกอบเป็นตารางเล็กและมีแถบบอกจำนวนเฟรมด้านบนรวมทั้งมีเส้นสีแดงที่เรียกว่า “Playhead” ดังภาพต่อไปนี้

 • Panel หน้าต่างควบคุมฟังก์ชันงาน ซึ่งมีหลายฟังก์ชัน (หลายหน้าต่าง)

 • Library หน้าต่างควบคุมเกี่ยวกับชุดวัตถุของโปรแกรม ได้แก่ Symbols, Buttons, Movies

 

 • Work Area พื้นที่ทำงาน ประกอบด้วยพื้นที่ว่างสำหรับวางวัตถุแบบชั่วคราว และพื้นที่ของเวที (Stage)ทั้งหมดบนพื้นสีแดง
 • Stage พื้นที่ส่วนที่ใช้ในการวางวัตถุต่างๆ หรืออาจจะเรียกว่า “เวที” เมื่อมีการนำเสนอผลงานจะแสดงเฉพาะวัตถุบน Stage เท่า

 Properties   คือ ส่วนที่ใช้เป็นจอภาพ Panel ที่ใช้สำหรับแสดงคุณสมบัติของอ็อบเจ็กต์ต่างๆที่มีใน Macromedia Flash mx โดยแสดงแบบโต้ตอบ (Interactive) ต่อการคลิกเมาส์า จะเห็นรูปภาพดังนี้

Comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass