4. การบันทึกแฟ้ม Save

ขั้นต้อนการบันทึกแฟ้มข้อมูล สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนการบันทึกแฟ้ม่ใหม่มีดังนี้
1.  คลิกที่คำสั่ง แฟ้ม(File)> บันทึกหรือบันทึกเป็น (Save /Save  as)
2.  จะปรากฎกรอบโต้ตอบ

จะเก็บไว้ที่ใดคลิกตรงบันทึกใน และตั้งชื่อแฟ้มในช่องชื่องแฟ้ม ถ้าไม่ตั้งชื่อ โปรแกรมExcelจะตั้งชื่อให้ Book1 นามสกุล .xls คลิกบันทึก

3.  หรือคลิกที่สัญรูป 

Comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass