ขั้นตอนการสร้าง Break Apart

  • ขั้นตอนการสร้าง Break Apart

   1. เลือก Library ( Ctrl + L ) นำมาวางทางด้านขวามือ
   2. กำหนด Symbol โดยการคลิกที่ File > Import >Import to library โดยเลือกภาพที่ต้องการมาวางที่ Symbol จำนวน 3 Symbol ดังรูป

   1. นำเมาส์ไปคลิกที่ Symbol ที่นำมาวางใน Library ลาก Symbol ไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง โดยการ Drag ค้าง มาวางบน Stage คลิกรูปภาพให้เกิดActive กด Ctrl + B 2 ครั้ง
   1. คลิกขวาที่เฟรมที่ 15 ใน Layer 1 เลือก Insert Keyframe นำภาพที่ 2 มาวางบน Stage คลิกภาพให้เกิด Active กด Ctrl + B 2 ครั้ง ให้นำเมาส์มาคลิกที่ภาพที่ 1 ลบออก
   1. คลิกขวาทีเฟรมที่ 30 ในLayer 1 เลือก Insert Keyframe นำภาพที่ 3 มาวางบน Stage มุมล่างขวา คลิกภาพให้เกิด Active กด Ctrl + B 2 ครั้ง ให้นำเมาส์มาคลิกที่ภาพที่ 2 ลบออก
   1. แล้วนำเมาส์ไปคลิกที่เฟรมที่ 1 ของLayer ที่ 1 ให้เปลี่ยน Properties ที่มีคำว่า Tween ซึ่งในกรอบเป็น ์None ให้เปลียนเป็น Shape
   1. แล้วนำเมาส์ไปคลิกที่เฟรมที่ 15 ของLayer ที่ 1 ให้เปลียนที่ Properties ที่มีคำว่า Tween ซึ่งในกรอบเป็น None ให้ เปลี่ยนเป็น Shape
   2. นำเมาส์ไปคลิกที่เฟรมที่ 30 ของLayer ที่ 1 ให้เปลี่ยนที่ Properties ที่มีคำว่า Tween ซึ่งในกรอบเป็น None ให้เปลี่ยนเป็น Shape
   3. กด Ctrl + Enter
   4. ผลที่ได้

 

Comments

Powered by Facebook Comments

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass