การสร้างเส้นไกด์ (Guide line)

การสร้างเส้นไกด์ (Guide line)

  1. เลือกปุ่ม Insert > Timeline > Motion guide คลิก
  1. ผลที่ได้
  1. ขั้นตอนการใช้ Guideline
   • คลิกที่ Guide layer ที่เฟรมที่ 1
   • คลิก  ลากเส้นดังภาพ

   • คลิกขวาที่เฟรมที่ 35 เลือก Insert keyframe
   • คลิกเฟรมที่ 1 ของ Layer 1
   • คลิกที่  (Fill color)คลิกเลือกสีที่ต้องการ
   • เลือกที่  Drag เมาส์ค้างวาดวงกลมที่บริเวณหัวของ Guide line ดังรูป
   • คลิกขวาที่เฟรมที่ 35 เลือกที่ Insert Keyframe แล้วนำเมาส์ไปชี้ที่วงกลม Drag ตรงรูปวงกลมที่เฟรมที่ 1 ไปวางที่เฟรมที่ 35
   • นำเมาส์มาชี้ที่บริเวณ เฟรมที่1 คลิกขวาเลือก Create Motion Tween
   • นำเมาส์มาชี้ที่บริเวณ เฟรมที่35 คลิกขวาเลือก Create Motion Tween
  1. กด Ctrl + Enter
 1. ผลที่ได้

Comments

Powered by Facebook Comments

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass